Predoperačné vyšetrenie je komplexné zhodnotenie celkového stavu pacienta pred plánovaným operačným zákrokom. Je vyžadované pri väčších operačných zákrokoch a jeho súčasťou je zhodnotenie kompletnej anamnézy, EKG vyšetrenie a v prípade známych ochorení srdca aj zhodnotenie stavu srdca a jeho pripavenosť na anestézu a operačný zákrok.

Na vyšetrenie si je potrebné priniesť:

  • kompletnú zdravotnú dokumentáciu,
  • zoznam všetkých liekov, ktoré pacient užíva vrátane ich dávkovania.

Štandardná platnosť interného predoperačného vyšetrenia:

  • u pacienta bez závažnejších ochorení platnosť 4 týždne
  • u polymorbídneho pacienta (trpiaceho viacerými ochoreniami) staršie ako 14 dní pred operačným výkonom.

Ak pacient trpí akútnou infekciou dýchacích alebo močových ciest je potrebné operačný zákrok odložiť minimálne do doby kompletného preličenia infekčného ochorenia (spravidla 2-3 týždne).